Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte del calendari fiscal corresponent a la taxa de clavegueram per l’exercici 2016

Exposició pública del padró fiscal de la taxa de clavegueram, any 2016

Per Decret d’Alcaldia, de data 25 de novembre de 2016, s’ha aprovat el padró fiscal de la taxa de clavegueram de l’any 2016, i el calendari fiscal de la seva recaptació en voluntària.

S’exposa al públic l’esmentat padró fiscal pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Lleida. Els interessats podran consultar-lo durant l’esmentat termini a l’Ajuntament en hores d’oficina (de dilluns a divendres de 10 hores a 14 hores).

Calendari fiscal de la recaptació en voluntària: el termini d’ingrés en període voluntari serà el comprès entre els dies 25 de novembre de 2016 a 25 de gener de 2017, ambdós inclosos.

El sistema de recaptació en voluntària és a través de les entitats col·laboradores que ha fixat l’Ajuntament, que són les entitats bancàries, que voluntàriament prestin aquest servei.

El pagament dels rebuts no domiciliats es realitzarà mitjançant la presentació, en qualsevol de les entitats col·laboradores (La Caixa) del document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament de Sort. El document cobratori serà tramès per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit a l’Ajuntament. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.

Pagaments domiciliats: aquells contribuents que amb l’antelació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, amb el recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb l’article 127 de la Llei general tributària.

Es recorda la conveniència d’utilitzar la modalitat de domiciliació bancària.

Atès el que disposen els articles 102 de la Llei general tributària i 14 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, es notifica col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la finalització del termini d’exposició pública dels padrons fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de 2 mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat presumptament.

Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sort, 25 de novembre de 2016
Signat: L’alcalde, Raimon Monterde Alberich

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, núm. 4, 05/01/2017 (pdf)

Votacions per al cartell del Festival dels Pirineus 2016

Per tercer any consecutiu, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha obert a través del web femap.cat fins al 10 de gener les votacions on line per triar el cartell de l’edició del 2016.
S’hi han presentat trenta propostes, vuit més que el 2015 d’autors d’Andorra, Sort, Tremp, la Seu d’Urgell, la Torre de Capdella i la Pobla de Segur.

Més informació: Festival de Música Antiga dels Pirineus
Font: SEGRE, dimarts 5 de gener del 2016 (pdf)

Al 33 de Príncep de Viana, hi pastura un museu

Els camins avui són carreteres i els pastors un somni. Aquest restaurant lleidatà els rescata de l’oblit.

Diumenge 26 d’abril, tres de la tarda. Surto a passejar (m’agrada fer-ho en aquesta hora perquè la ciutat se m’ofereix insòlitament deserta) i, quan enfilo Príncep de Viana, la pluja em sorprèn. Busco aixopluc en una cafeteria-restaurant que pel nom, El Museu del Pastó, així sense la “r” final, em crida l’atenció. A primer cop d’ull, el reguitzell d’esquellots de gran format que pengen sobre la barra on em prenc un tallat, m’inclinen a pensar que em trobo en una franquícia, tòpica i típicament decorada per reforçar el nom del restaurant. Una segona mirada, però, em descobreix que els estris de pastor penjats de les parets traspuen autenticitat. Encuriosida, amb el tallat curt de cafè a les mans, ressegueixo el local. I un seguit de fotografies, que ja tenen uns anys, em mostren sempre el mateix personatge: un pastor enfeinat en diferents moments del seu ofici, en el que crec descobrir el rostre colrat del restaurador que m’atén. Definitivament el local no és una franquícia. I em recreo en els estris, on puc llegir el pas dels anys. Amb l’ADN esvalotat, sempre em passa quan m’encaro amb espais que em recorden d’on vinc (l’avi matern era pastor a la Seu d’Urgell), m’adreço al propietari, disposada a aplicar-li el tercer grau. I s’hi avé. És una hora tranquil·la, els clients encara fan la migdiada, així que seiem i la fem petar.
El pastor transhumant pertany al nostre imaginari col·lectiu. I l’Enric Ponsico i Arnau, àlies El Barbes, que així s’anomena el meu amfitrió, ho va ser de pastor transhumant, segons m’explica. I tractant ramader. Un dels pocs representants qeu en queden d’aquells que van dedicar els seus millors anys a aquesta tradició mil·lenària. Nascut a la pallaresa Vall d’Àssua, on va aprendre l’ofici tot pasturant amb l’avi i el pare, l’amor per una estudiant de Magisteri el va dur a establir-se a les terres del pla. I va fer sort amb unes pastures a Suchs que li van permetre ampliar els seus negocis. L’Enric em serveix vi i la conversa s’allarga. Entre glop i glop, vaig descobrint el passat i el present d’un home que va estimar el seu ofici. La proliferació, però, de les farratgeres i els molins, la industrialització, el turisme i la febre urbanística van posar fi a les pastures. I a les seves activitats de ramader.
Avui, molts dels camins de la transhumància han esdevingut carreteres. I els pastors com l’Enric, desapareixen. Observo el rostre eixut del meu interlocutor, la pell bruna i clivellada d’hores de sol al ras i els ulls inquiets i de mirada astuta, com astuts devien ser els seus tractes ramaders a Andorra i les valls d’Aran i Benasc, a tenor del que explica. Així va fer els diners. La seva loquacitat, tot i que més continguda, em recorda la del malaurat Francisco Javier Martínez, l’inefable vinater de Paco Vinos, que també s’esplaiava explicant-me la vida, mentre em descobria nous vins.
Ara, l’Enric Ponsico, després d’un que altre tempteig en la restauració en altres zones lleidatanes, aboca les seves il·lusions en aquest restaurant que rescata de l’oblit tota una forma de vida. Estris i fotografies en donen fe, però, sobretot, els plats que serveix a taula, cuinats amb la mà experta del pastor, que no sols lluitava per reeixir en els tractes comercials i en l’acolliment, transport i cura de les ovelles, sinó que també havia de batallar amb els fogons.
Sovint, comme il faut, focs de llenya. En acomiadar-nos, em regala una rosa que, lluny de les inodores i quadribarrades de Sant Jordi, exhala un perfum intens. Li prometo tornar per tastar els plats. I si les costelles a la llosa, el ternasco, el conill farcit a la cassola, els embotits i formatges que la carta ofereix, són autèntics i olorosos com la rosa, el Museu del Pastó, m’haurà guanyat com a clienta habitual.

Signat: Marisa García Viñals (¡Tarde, querido!)
Font: LA MAÑANA, divendres 1 de maig de 2015 (pdf)

Unió de Pagesos exigeix mesures urgents per prevenir els atacs de la fauna salvatge

Els assalts van en augment a les zones de muntanya

Unió de Pagesos va reclamar ahir, als responsables de Medi Natural del departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, que es posin en marxa mesures urgents i específiques per prevenir els atacs dels voltors a la ramaderia extensiva de muntanya, que van en augment, i de suport als ramaders. Tot i que Medi Natural va anunciar el 2010 la implantació d’un programa d’actuació per a la prevenció dels danys dels voltors, el sindicat d’Unió de Pagesos va recordar als seus responsables que aquest programa no s’ha dut a terme i, per contra, els atacs són cada vegada més nombrosos.
Unió de Pagesos insisteix en que siguin els veterinaris els que facin una valoració professional dels danys dels voltors a la ramaderia i no els agents rurals.
Unió de Pagesos demana a Medi Natural que posi en marxa mesures de suport per als ramaders, amb la vigilància de les zones de risc d’atacs per part del cos d’agents rurals, i que, si és necessari, es foragitin els voltors d’acord amb l’autorització del director general de Medi Natural vigent des del 2011.
D’altra banda, Unió de Pagesos va demanar als responsables de Medi Natural que no es deneguin de forma sistemàtica les sol·licituds de compensació de danys, ja que aquest fet comporta que molts atacs no siguin denunciats perquè els ramaders ja no confien en ser indemnizats per l’administració.
El sindicat es va reunir ahir amb Antoni Trasobares, director general de Medi Natural; Francesc Cano, subdirector general de Biodiversitat; i Ricard Casanovas, cap del servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals.
L’últim atac de voltors que s’ha produït al Pirineu lleidatà va ocórrer el passat 13 d’abril, quan els voltors van matar a Enviny (el Pallars Sobirà) una vaca.

Font: LA MAÑANA, divendres 1 de maig de 2015 (pdf)

La Cursa Popular Vila Comtal de Sort ya está preparando su cuarta edición

Atletismo

El día 1 de junio se disputará en el Pallars Sobirà la IV Cursa Popular Comtal de Sort, una carrera abierta para todos, sin importar la edad o el género. El precio de la inscripción es de cinco euros, se debe realizar desde la página web y cada uno de los participantes recibirá un dorsal antes del comienzo de la prueba (a partir de las 9.00 horas), y deberá estar visible en todo momento. También habrá un par de puntos de control y avituallamiento para que los atletas repongan sus fuerzas. Finalmente, los participantes recibirán un obsequio una vez finalizada la carrera. Además de la IV Cursa Popular, también se está preparando el V Cross Comarcal Pallars Sobirà, que podría celebrarse el mismo día que la carrera.

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: LA MAÑANA, dimecres 28 de maig del 2014 (pdf)

La Lliga escolar posa el punt final

Esquí · 150 esquiadors disputen la darrera prova a Baqueira · Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i la Val d’Aran, protagonistes · La competició s’ha dut a terme al llarg de tretze proves per les estacions lleidatanes

El Stadium de Beret va acollir aquest cap de setmana la Cursa d’esquí alpí escolar, organitzada pel Conselh Esportiu dera Val d’Aran i l’agrupació dels consells esportius de les Terres de Lleida amb la col·laboració del Conselh Generau d’Aran i Baqueira-Beret.
A la competició van participar quasi 150 esquiadors escolars de les comarques de Lleida (Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Val d’Aran). Aquesta competició és la que tancava la temporada de la Lliga d’esquí escolar organitzada pels consells esportius. Després de la competició es va celebrar la festa de cloenda amb la protocolària entrega de trofeus. Una festa merescuda després de 13 caps de setmana ininterromputs de competició per les estacions lleidatanes.

CLASSIFICACIONS FINALS

Prebenjamí masculí
1r Nil Franken
2n Biel Aytés

Aleví femení
2a Fuzè Sentenach

Font: SEGRE-ESPORT BASE, núm. 611, 12/04/2014 (pdf)