Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte

Per Decret del president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, de data 18 d’abril del 2012, s’ha aprovat inicialment el padró fiscal corresponent a l’exercici del 2012 de la taxa del servei de recollida, transport i tractament de residus municipals, domiciliaris i assimilables, aplicable als quinze municipis de la comarca del Pallars Sobirà que han delegat les seves competències de gestió tributària i recaptació d’aquesta taxa al Consell Comarcal: municipis d’Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d’Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, la Guingueta, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia i Vall de Cardós.
Al mateix Decret, es determina que el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts corresponents serà el comprès entre els dies 1 d’agost del 2012 i l’1 d’octubre del 2012, ambdós inclosos.
El sistema de recaptació en voluntària és, únicament i exclusivament, a través de les entitats col·laboradores que ha fixat el Consell Comarcal, que són totes les entitats bancàries instal·lades al Pallars Sobirà, que voluntàriament prestin aquest servei. El pagament es realitzarà mitjançant la presentació, en qualsevol de les entitats col·laboradores, del document cobratori que serà expedit pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà. El document cobratori serà tramés per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit a la seu del Consell Comarcal a Sort. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.
El pagament efectuat directament al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant xec bancari, transferència, gir postal o qualsevol altre sistema no autoritzat, no alliberarà el deutor de la seva obligació de pagament, sense perjudici de les responsabilitats en què incorri el perceptor indegut.
Aquells contribuents que en els darrers anys hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora en els termes que preveu l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20% de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.
S’exposen al públic aquesta resolució i el padró fiscal en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal, al BOP de Lleida i en un diari d’àmbit provincial pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província; termini durant el qual el padró fiscal i l’expedient estan a disposició dels interessats a les oficines del Consell Comarcal, per tal que puguin presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. En cas que no se’n presenti cap en el termini indicat, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Atès el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 14.2.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es notifica col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant del president del Consell Comarcal, pel període d’un mes, a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de sis mesos, a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi d’entendre desestimat presumptament. Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sort, 18 d’abril del 2012
El president

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: SEGRE, dimarts 24 d’abril del 2012 (enllaç)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s