Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment el Plec de condicions econòmico-administratives que han de regir l’alienació mitjançant pública subhasta de 4 parcel·les del polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan, de Sort, i s’exposa al públic durant el termini d’un mes als efectes de presentació de reclamacions. Simultàniament s’anuncia l’esmentada subhasta, si bé condicionada al què es disposa a l’article 277 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en els següents termes principals:

Objecte:
Venda per procediment obert, mitjançant pública subhasta, dels següents lots:

Lot 1
Parcel·la 2-5
Superfície 620,00 m²
Edificabilitat 0,300 m²sostre/m²sol
Tipus de licitació, millorable a l’alça 40.300,00 euros

Lot 2
Parcel·la D-1
Superfície 750,00 m²
Edificabilitat 0,300 m²sostre/m²sol
Tipus de licitació, millorable a l’alça 48.750,00 euros

Lot 3
Parcel·la D-2
Superfície 601,00 m²
Edificabilitat 0,300 m²sostre/m²sol
Tipus de licitació, millorable a l’alça 39.065,00 euros

Lot 4
Parcel·la D-3
Superfície 602,00 m²
Edificabilitat 0,300 m²sostre/m²sol
Tipus de licitació, millorable a l’alça 39.130,00 euros

A aquests imports s’afegiran l’IVA i els impostos aplicables i les taxes i altres costos de llicències de segregació, si escau.
Drets i obligacions: El/els adjudicatari/s-comprador/s no es subrogarà/n en els drets i obligacions que legalment correspondrien en la participació de les càrregues urbanístiques de la urbanització del Polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan com a titular/s de la càrrega urbanística que es derivi del compte de liquidació definitiu per a les referides parcel·les 2-5, D-1, D-2 i D-3, d’acord amb el seu coeficient de participació, quedant les finques adjudicades lliures de càrregues i gravàmens.
Terminis: Per a la presentació de proposicions, abans de les 14 hores del dia que faci 30 dies naturals després del de la publicació d’aquest anunci al BOP. Per a l’obertura d’ofertes, a les 12 hores del dia següent a l’últim per a presentar proposicions, i l’endemà si aquell fos festiu.
Informació: a l’Ajuntament de Sort, carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 13, 25560 SORT. Tel. 973620010. Fax 973620064. E-mail ajuntament@sort.cat. Web www.sort.cat

Sort, 16 d’abril de 2012
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BOP LLEIDA, núm. 58, 26/04/2012 (enllaç)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s