Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte

Per Decret del president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, de 3 de juliol de 2012, s’ha aprovat definitivament el padró fiscal corresponent a l’exercici de 2012 de la taxa del servei de recollida, transport i tractament de residus municipals, domiciliaris i assimilables, aplicable als 15 municipis de la comarca del Pallars Sobirà que han delegat les seves competències de gestió tributària i recaptació d’aquesta taxa al Consell Comarcal: municipis d’Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d’Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, la Guingueta, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia i Vall de Cardós.
El contingut del padró aprovat definitivament és l’inicialment aprovat per Decret, del dia 18 d’abril de 2012, que es va sotmetre a informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, número 59, del dia 28 d’abril de 2012, amb les següents rectificacions: al carrer Pol i Aleu, número 25, de la població de Sort es canvia la taxa de local comercial per la de local sense activitat, i al carrer de l’Arc, 1, de la població de Sort es canvia la taxa de local comercial per la de despatx, com a conseqüència de l’estimació de les al·legacions presentades (RE 848, de data 28-5-2012, i 866, de data 29-5-2012).
Les al·legacions (RE 744, de 8-5-2012, RE 747, de data 8-5-2012, RE 851, de data 28-5-2012), han estat desestimades.
Atès el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es notifica col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant del president del Consell Comarcal, pel període d’un mes a comptar des de la publicació d’aquest acord.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi d’entendre desestimat presumptament. Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient al vostre dret.

Sort, 3 de juliol de 2012
El President (il·legible)

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BOP LLEIDA, núm. 98, 17/07/2012 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s