Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte

En relació a l’ordenança reguladora del preu públic corresponent al servei de transport escolar no obligatori del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 12 de desembre de 2011, va acordar estimar parcialment l’al·legació presentada per l’Ajuntament de Vall de Cardós, amb RE número 1689, de 30 de setembre, afegint un segon paràgraf a l’article 12, relatiu a la vigència de l’ordenança, amb la següent redacció: «Durant el curs escolar ja iniciat, el curs 2011-2012, continuaran gaudint de la gratuïtat del servei de transport escolar els alumnes d’ensenyament obligatori de municipis on hi ha oferta del seu nivell educatiu en un nucli de població diferent del seu», desestimant la resta de peticions formulades per l’Ajuntament al·legant.
En la mateixa sessió es va acordar definitivament l’ordenança amb la redacció amb què fou aprovada inicialment pel Ple, de 5-9-2011, afegint un segon paràgraf a l’article 12 en els termes abans esmentats.
El que es fa públic per a general coneixement, als efectes previstos en els articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
De conformitat amb els articles 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal solament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, des de la publicació d’aquest edicte al BOP.

Sort, 20 d’agost de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset

El text íntegre d’aquesta ordenança és el següent:

ORDENANÇA
Reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei transport escolar no obligatori

Article 1. Fonament legal
De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya i fent ús de les facultats concedides pels articles 15 i següents del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori.
Article 2. Fet imposable
De conformitat amb el que preveuen els articles 41 a 47 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori a la comarca del Pallars Sobirà.
Article 3. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança tots els alumnes matriculats en centres docents de la comarca que estiguin autoritzats a utilitzar el transport escolar i aquest servei no sigui gratuït per les disposicions vigents en matèria d’educació.
En el cas dels alumnes que siguin menors d’edat, el subjecte passiu serà els pares, tutors o els seus representants legals.
Article 4. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques i les entitats què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
Article 5. Quantia
La quantia de la taxa és de 265,50 euros per curs lectiu, que es determina per un import d’1,5 euros/dia. En cas d’alta al servei durant el curs escolar ja iniciat, es pagarà per trimestres complets, a raó de 88,50 euros trimestrals.
Article 6. Exempcions i bonificacions
S’estableix una bonificació del 15% a partir del segon i successius germans.
Article 7. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud de fer ús immediat del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori i es concedeixi l’autorització.
S’aprovarà la relació de cobrament per Decret de Presidència a l’inici del curs escolar.
Article 8. Normes de gestió i forma de pagament
El cobrament del preu públic de transport escolar es farà per rebut bancari per trimestres avançats. Cas que es pagui en metàl·lic l’ingrés s’haurà de fer al compte corrent del Consell Comarcal que s’indicarà a l’imprès de sol·licitud, abans del dia 1 d’octubre, 15 de gener i 1 d’abril per l’import trimestral corresponent.
Es cobrarà tot el trimestre sencer, encara que no s’utilitzi el servei. En cas de donar-se de baixa del servei cal avisar amb quinze dies d’antel·lació a l’inici de cada trimestre.
Article 9. Impagament
En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei.
Article 10. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions s’ajustarà al que disposa la Llei general tributària.
Article 11. Publicitat
Els acords de fixació o modificació de preus públics seran publicats i notificats d’acord amb l’àmbit d’incidència d’aquests.
Article 12. Vigència
El preu públic entrarà en vigor definitivament quan l’acord d’establiment i d’ordenació del preu públic esdevingui ferm mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa.
Durant el curs escolar ja iniciat, el curs 2011-2012, continuaran gaudint de la gratuïtat del servei de transport escolar els alumnes d’ensenyament obligatori de municipis on hi ha oferta del seu nivell educatiu en un nucli de població diferent del seu.
Article 13. Remissió normativa
En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 9/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BOP LLEIDA, núm. 119, 28/08/2012 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s