Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte

El Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 25 de juny de 2012, va aprovar inicialment les Bases reguladores dels ajuts socials individuals per a famílies amb infants i adolescents a càrrec, amb una situació econòmica i social amb dificultat.
Publicat un edicte al BOP de Lleida núm. 107 de 4 d’agost de 2012, mitjançant el qual es va sotmetre l’acord d’aprovació inicial a informació pública i audiència dels interessats, per un període de trenta dies, durant els quals no va haver-hi cap reclamació o suggeriment, per la qual cosa l’acord inicial ha esdevingut definitiu, d’acord amb el que disposa l’article 178.1 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es publica el text íntegre d’aquestes bases per a general coneixement, als efectes previstos en els articles 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Contra l’aprovació definitiva de les bases, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan administratiu que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la publicació d’aquest edicte, i no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament aquest recurs de reposició o s’hagi produït la seva desestimació presumpta. També podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, comptats des del següent al de la publicació d’aquest edicte, o de la notificació de la resolució del recurs de reposició, si fos expressa. Si no fos expressa, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a aquell en el qual es produeixi la desestimació presumpta del recurs de reposició. No obstant, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient al voste dret.

Sort, 5 d’octubre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset

Bases reguladores dels ajuts socials individuals per a famílies amb infants i adolescents a càrrec, amb una situació econòmica i social amb dificultat del Pallars Sobirà
** Descarregueu i consulteu les bases a l’enllaç a peu de notícia **

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BOP LLEIDA, núm. 148, 23/10/2012 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s