Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte

L’expedient de modificació de l’ordenança fiscal per l’exercici 2013 de la taxa del servei de recollida, transport i tractament de residus municipals, domiciliaris i assimilable, va ser aprovat inicialment pel Ple del Consell en la sessió del dia 29 d’octubre de 2012. L’inici del termini d’exposició pública i l’acord d’aprovació inicial de la modificació d’aquesta ordenança han estat publicats al BOP de Lleida núm. 155, de 6 de novembre de 2012 i al Diari Segre de 2 de novembre de 2012.
No s’ha presentat cap al·legació durant el termini de trenta dies d’exposició al públic, per la qual cosa cal considerar aquest acord de modificació definitivament aprovat, publicant al BOP de Lleida aquest acord elevat a definitiu i el text íntegre del nou article 6è punt 2 d’aquesta ordenança, el qual entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. El punt 2 de l’article 6è de l’ordenança queda redactat en els següents termes (veure detall al pdf a peu de pàgina)…

Contra el present acord definitiu solament hi cap recurs contenciós administratiu, d’acord amb el previst a l’article 19 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que podran interposar els interessats davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al d’aquesta publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Sort, 17 de desembre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BOP LLEIDA, núm. 181, 29/12/2012 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s