Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte

En compliment d’allò que es disposa a l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març; a l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i l’article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de 12 d’octubre de 2012 ha aprovat provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2013 i següents (Exp. F-11/12).
Atès que l’anunci corresponent ha estat exposat durant 30 dies hàbils al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament el 17 d’octubre de 2012, al diari La Mañana de 19 d’octubre de 2012, a la pàgina web municipal el 23 d’octubre de 2012, i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 148 de 23 d’octubre de 2012, i atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals han esdevingut definitius, i a continuació se’n publica el text íntegre de les modificacions aprovades.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals modificades es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Sort, 30 de novembre de 2012
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

Consulteu detall de les modificacions a l’enllaç a peu de pàgina

ORDENANCES MODIFICADES

Ordenança fiscal núm. 4
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança fiscal núm. 10
Taxa per llicència d’obertura d’establiments
Ordenança fiscal núm. 12
Taxa de clavegueram
Ordenança fiscal núm. 21
Taxa pel subministrament d’aigua potable
Ordenança fiscal núm. 26
Taxa per l’ús i lloguer d’instal·lacions i materials municipals

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, núm. 181, 29/12/2012 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s