Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte d’aprovació definitiva de les Bases de convocatòria per a l’atorgament d’ajuts

El Ple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, reunit en sessió de 30 de setembre de 2013, va aprovar inicialment les Bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador per raons socials o de distància al centre docent, destinades a alumnes escolaritzats en el seu propi municipi de residència.
Publicat un edicte al BOP de Lleida núm. 186, de data 10 d’octubre de 2013, mitjançant el qual es va sotmetre l’acord d’aprovació inicial a informació pública i audiència dels interessats, per un període de 30 dies, durant els quals no va haver-hi cap reclamació o suggeriment, per la qual cosa l’acord inicial ha esdevingut definitiu, d’acord amb el que disposa l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El que es fa públic per a general coneixement, als efectes previstos en els articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Contra el present acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix Òrgan administratiu que ha dictat l’acte en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al de la publicació d’aquest edicte, i no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament aquest recurs de reposició o s’hagi produït la seva desestimació presumpta. També podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, comptats des del següent al de la publicació d’aquest edicte, o de la notificació de la resolució del recurs de reposició, si fos expressa. Si no fos expressa, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a aquell en el qual es produeixi la desestimació presumpta del recurs de reposició.

Sort, 19 de novembre de 2013
El president, Llàtzer Sibís Goset

El text íntegre d’aquest Reglament és el següent:
BASES REGULADORES DELS AJUTS DE MENJADOR PER RAONS SOCIALS O DE DISTÀNCIA AL CENTRE DOCENT, DESTINADES A ALUMNES ESCOLARITZATS EN EL SEU PROPI MUNICIPI DE RESIDÈNCIA
** cliqueu l’enllaç a peu de notícia **

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BOP LLEIDA, núm. 216, 22/11/2013 (pdf)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s