Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte
Aprovació inicial de modificació puntual NNSSP Delimitació PAU 8B

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment, en sessió plenària de 12 de maig de 2011, el document de modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort per a la Delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 8B “Borda de Quico” (Exp. U-23/08).
Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, a l’article 10.1 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals durant el termini suplementari de quinze (15) dies, atès que l’expressat expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes al tauler d’anuncis municipal, al BOP núm. 82 de 7.6.2011 i al diari La Mañana de 3.6.2011, i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Sort, 29 d’abril de 2013
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BOP LLEIDA, núm. 78, 08/05/2013 (pdf)

Anuncis

Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment, en sessió plenària de 12 de maig de 2011, el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort per a la Delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 8B “Borda de Quico” (Exp. U-23/08).
Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, a l’article 10.1 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals durant el termini suplementari de quinze (15) dies, atès que l’expressat expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes al tauler d’anuncis municipal, al BOP núm. 82 de 7.6.2011 i al diari La Mañana de 3.6.2011, i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Sort, 29 d’abril de 2013
Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: LA MAÑANA, dissabte 4 de maig del 2013 (pdf)

Jornada per donar a conèixer l’arquitectura del Pallars Sobirà

Promoció
Del Col·legi d’Aparelladors de Lleida

El Col·legi d’Aparelladors de Lleida, amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), va participar ahir en la quarta Trobada d’Edificació Pallaresa Nord amb l’objectiu de divulgar entre els professionals de la construcció i l’obra pública algunes de les actuacions arquitectòniques més representatives i adaptades als territoris de muntanya. Els participants van portar a terme una visita guiada amb la consegüent explicació tècnica a cinc edificis singulars del Pallars Sobirà. Així, a Gerri es va visitar l’edifici de l’Alfolí de la Sal i les salines i es va exposar el projecte d’intervenció i rehabilitació d’aquestes. A la capital del Sobirà es va recórrer el parc de bombers, el nou col·legi Àngel Serafí Casanoves i el conjunt d’habitatges Prat de Rei, una obra premiada amb un accèssit en la tercera Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida. La jornada va començar a les deu del matí i, a més de recórrer els edificis, també va incloure conferències i una tertúlia entre tots els assistents.

Més informació: Trobada Pallaresa Nord
Font: SEGRE, diumenge 28 d’octubre del 2012 (pdf)

Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte

Els arquitectes Marc Vidal i Farré, Joan Marquet i Lacay i Lluís Garriga i Muñoz, directors facultatius i tècnics de l’obra de reforma i ampliació de la Caseta dels Estanyos a la Bastida, terme municipal de Sort, obra promoguda per la senyora Pilar Prat Vidal i que ha estat autoritzada previ informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Lleida, han sol·licitat a l’Ajuntament de Sort autorització per a desplaçar l’edifici uns 15.00 m en sentit est (direcció La Bastida de Sort) per a situar-lo fora de la zona d’influència de la bassa i de les filtracions d’aigua existents (Exp. O-71/12).
En compliment del que es disposa a l’article 48, en relació amb el 49, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refòs de la Llei d’urbanisme, i 119.2, 58 i disposició transitòria Sisena.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es fa públic que l’expedient està exposat a les oficines municipals durant el termini de trenta (30) dies per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BOP LLEIDA, núm. 124, 06/09/2012 (pdf)

Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte

Els arquitectes Marc Vidal i Farré, Joan Marquet i Lacay i Lluís Garriga i Muñoz, directors facultatius i tècnics de l’obra de reforma i ampliació de la Caseta dels Estanyos a la Bastida, terme municipal de Sort, obra promoguda per la senyora Pilar Prat Vidal i que ha estat autoritzada previ informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Lleida, han sol·licitat a l’Ajuntament de Sort autorització per a desplaçar l’edifici uns 15.00 m en sentit est (direcció La Bastida de Sort) per a situar-lo fora de la zona d’influència de la bassa i de les filtracions d’aigua existents (Exp. O-71/12).
En compliment del que es disposa a l’article 48, en relació amb el 49, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la llei d’urbanisme, i 119.2, 58 i disposició transitòria Sisena.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es fa públic que l’expedient està exposat a les oficines municipals durant el termini de trenta (30) dies per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Sort, 3 de setembre de 2012
Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: LA MAÑANA, dimarts 4 de setembre del 2012 (pdf)

El catálogo del Pirineo pide más integración del esquí en el entorno

Paisaje * Objetivos y propuestas * Territori i Sostenibilitat presenta este documento que analiza los valores de los distintos paisajes de montaña

La Generalitat ha elaborado un catálogo en el que inventaría y analiza todos los valores paisajísticos de l’Alt Pirineu i la Val d’Aran. Entre las propuestas para los paisajes que necesitan una atención especial destaca la apuesta que propone el documento para mejorar la integración de las estaciones de esquí en su entorno aplicado medidas de corrección paisajística, sobretodo las que estén en zonas de alto valor ecológico.
Este catálogo del paisaje, previsto en la Ley de protección, gestión y ordenación del paisaje, es un documento informativo de carácter técnico que determina la tipología de los paisajes de cada zona, sus valores y su estado de conservación, así como los objetivos de calidad que han de cumplir y las propuestas para alcanzarlos.
Además de la apuesta para la integración de las pistas en su entorno, también se destaca la necesidad que hay en la zona del Prepirineo de revitalizar las actividades primarias asociadas a la conservación del medio natural y para fijar la gente en el territorio y destaca en este sentido también el papel del turismo rural. El documento también advierte de la fragilidad del paisaje del Alt Segre.
Entre las propuestas generales destacan la revalorización de la arquitectura pirenaica, la preservación de los paisajes rurales, la conservación de los paisajes fluviales, el mantenimiento de los referentes visuales y los fondos escénicos o crear una red de miradores e itinerarios, entre otros.
El documento, que el subdirector general de Planificación Territorial y Paisaje, Eduard Rosell, presentó en sendos actos en Sort y La Seu d’Urgell (Lleida), será aprobado próximamente de forma inicial y después se someterá a información pública, según informó ayer el Departament de Territori i Sostenibilitat. Los catálogos del paisaje de las Tierras de Lleida, del Campo de Tarragona, de las Tierras del Ebro y de las comarcas de Girona ya se han aprobado definitivamente.
Así, al margen del catálogo de l’Alt Pirineu i Aran, los otros que se encuentran en proceso de redacción son los de la Región Metropolitana de Barcelona y de las Comarcas Centrales.
El documento del Pirineo de Lleida abarca las comarcas de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y la Val d’Aran.
En el mismo se identifican las diez características principales de sus paisajes, como los valles y los desfiladeros, como los de Mont-Rebei o Terradets; las cimas, como la Pica d’Estats; los lagos y estanques, como los de Aigüestortes y Sant Maurici, o los bosques de abetos y otras coníferas.

Més informació: Observatori del Paisatge
Font: LA MAÑANA, divendres 16 de desembre del 2011 (enllaç)

Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment en sessió Plenària, de 12 de maig de 2011, el document d’Estudi de detall d’alineacions i volums de la finca de l’Hotel Pessets a Sort, redactat per l’arquitecte, senyor Joel Torras Casas, per encàrrec del senyor Josep Ramon Aytés Farré (Exp. U-6/11).
Cosa que es fa pública als efectes previstos a l’article 83.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i disposicions concordants, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals durant el termini d’un mes i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Sort, 16 de maig de 2011
L’alcalde, Agustí López i Pla

Font: BOP LLEIDA, núm. 75, 24/05/2011 (enllaç)