Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Incoació expedients baixa padró d’habitants
Tràmit d’audiència

De conformitat amb el procediment establert en l’article 72 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, es notifica a les persones tot seguit relacionades o als seus representants legals la incoació d’un expedient de baixa del Padró d’Habitants de Sort per no complir les condicions de residència establertes en l’article 54 de l’esmentat Reglament.
No havent-se pogut practicar comunicació individualitzada a les persones relacionades, per mitjà d’aquest anunci se’ls notifica el tràmit d’audiència per tal que presentin les al·legacions que estimin pertinents en el termini de 15 dies a partir del dia següent al de la seva publicació.
Les al·legacions es podran presentar a l’Oficina del Padró d’Habitants de l’Ajuntament.
Complert el termini previst, i previ informe favorable del Consell d’Empadronament, es procedirà a la baixa d’aquells que no hagin manifestat el seu desacord amb el contingut de l’expedient.

Sort, 19 de febrer de 2014
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

Nom Identificador (DNI-NIE-passaport)
Iftene, Dominita X6636213T
Cristurean, Vasile Cristian menor, sense document
Miron, Ana-Maria XB267384
Pozzato, Francesca X9576415C

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, núm. 41, 28/02/2014 (pdf)

Anuncis

Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte de pressupost general exercici 2014 Consell Comarcal del Pallars Sobirà

L’expedient del pressupost general del Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a l’exercici 2014, juntament a les bases d’execució i l’annex de personal, va ser aprovat inicialment pel Ple del Consell en la sessió del dia 20 de desembre de 2013 i ha estat exposat al públic durant el termini legal mitjançant edicte publicat al BOP de Lleida núm. 21, de data 31 de gener de 2013, sense que s’hagi presentat cap al·legació, per la qual cosa cal considerar-lo definitivament aprovat.
Es fa públic el resum per capítols del pressupost general (consulteu a l’enllaç a peu de pàgina), juntament amb la plantilla orgànica del personal i la relació de llocs de treball.
Contra l’aprovació definitiva del pressupost, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, d’acord amb el que disposa l’article 171 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, en el termini de dos mesos comptats des de la publicació d’aquest edicte al BOP.

Sort, 19 de febrer de 2014
El president, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, núm. 37, 24/02/2014 (pdf)

Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte d’expedient modificació de crèdits

Es fa pública l’aprovació inicial pel Ple en data 11 de novembre de 2013, de l’expedient de modificació de crèdits número 02/2013, que es concreta en:

1. Concedir suplement de crèdit per transferències entre partides en les aplicacions pressupostàries de despesa que es detallen seguidament:
** veure detall al fitxer pdf a peu de pàgina **

2. Concedir suplement de crèdit amb càrrec a majors ingressos segons el següent detall:
** veure detall al fitxer pdf a peu de pàgina **

S’exposa al públic el contingut d’aquest acord d’aprovació inicial per un termini de 15 dies per tal que es puguin formular les reclamacions que es creguin adients, fent constar expressament que, transcorregut el termini esmentat, si no es presenten reclamacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense més tràmits.

Sort, 3 de febrer de 2014
El president, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, núm. 32, 17/02/2014 (pdf)

Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte de caducitat inscripció padronal estrangers sense residència permanent
Exp. I-2/14. Baixes al Padró d’Habitants

Vist el que es disposa a la Resolució de 28 d’abril de 2005 de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director de Cooperació Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers sense autorització de residència permanent que no siguin renovades cada dos anys, en relació amb l’article 16.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora del règim local, i atès que no s’ha pogut practicar la notificació per correu postal instant els interessats a renovar la inscripció padronal, es fa públic el llistat de les persones amb l’empadronament caducat per no haver estat renovada la inscripció padronal. Les persones relacionades disposen del termini de quinze (15) dies per presentar al·legacions. Cas que no ho facin seran donades de baixa del Padró municipal d’habitants de Sort.

Sort, 10 de febrer de 2014

Visto lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, en relación con el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora del régimen local, y dado que no se ha podido practicar la notificación por correo postal instando a los interesados a renovar la inscripción padronal, se hace público el listado de las personas con el empadronamiento caducado por no haber sido renovada la inscripción padronal. Las personas relacionadas disponen del plazo de quince (15) días para presentar alegaciones. Caso de que no lo hagan serán dadas de baja del Padrón municipal de habitantes de Sort.

Sort, 10 de febrero de 2014
L’Alcalde, Llàtzer Sibís Goset

LLISTAT DE 10.2.2014 DE PERSONES AMB L’EMPADRONAMENT CADUCAT

Nom Identificador (DNI-NIE-passaport)
Casanova Bazurto, Katherin Dayana X9987450E
Vaca Vaca, Luis Fernando menor, sense document

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, núm. 31, 14/02/2014 (pdf)

Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte de modificació ordenances fiscals

Per acord del Ple adoptat en sessió de 16 de desembre de 2013, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la modificació de l’article 7, tarifa, de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, de l’article 6, quota tributària, de l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, de l’article 6, quota tributària, de l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, i de l’article 6, quota tributària, de l’ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (Exp. F-12/13.3).
Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 20 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 20 de gener de 2014
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, núm. 28, 11/02/2014 (pdf)

Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte

Per acord del Ple adoptat en sessió de 16 de desembre de 2013, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la modificació de l’article 7, tarifa, de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius, de l’article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, de l’article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, i de l’article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (Exp. F-12/13.3).
Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 20 de gener de 2014
Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: LA MAÑANA, divendres 7 de febrer del 2013 (pdf)

Informació pública

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Edicte de 23 de gener de 2014, sobre uns acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referents al municipi de Sort

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en les sessions de 17 d’octubre de 2013, i de 15 de novembre de 2012, va adoptar els acords següents:

Exp.: 2010/041482/L
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al nucli d’Altron, al terme municipal de Sort

Acord de 17 d’octubre de 2013
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, vista la proposta de la Ponència Tècnica, acorda:
-1 Donar conformitat al text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al nucli d’Altron, del terme municipal de Sort, promogut i tramès per l’Ajuntament, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de data 15.11.2012.
-2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de data 15.11.2012, i les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 15 de novembre de 2012
-1 Aprovar definitivament la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al nucli d’Altron, del terme municipal de Sort, promogut i tramès per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
1- Incorporar, a nivell gràfic i normatiu, les condicions de l’informe de la Diputació de Lleida, Servei de vies i obres, emès el 3.2.2011.
2- Definir un nou article 120.bis a les ordenances de les Normes subsidiàries de planejament, amb el títol: “Polígon d’Actuació Urbanística 1 d’Altron”, i amb el contingut dels 9 articles de la modificació.
-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’article 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest sentit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l’expedient
L’expedient restarà per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l’arxiu de planejament del Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida, carrer Clot de les Monges, 6-8 de Lleida (CP 25002), de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres hàbils.
S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d’autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l’article 103.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2010/41482/L&set-locale=ca

Lleida, 23 de gener de 2014

Marina González i Moro
Secretària suplent de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida

Annex
Normes urbanístiques de modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al nucli d’Altron, del municipi de Sort

Articles 120.bis Polígon d’Actuació Urbanística 1 d’Altron

1.Superfície de l’àmbit: 3.688 m²

2. Classificació del sòl: Sòl urbà no consolidat

3. Delimitació de l’àmbit de modificació de les Normes subsidiàries de planejament com a Polígon d’Actuació Urbanística, PAU 1 (Altron):
Sistema d’Actuació: Reparcel·lació en la modalitat de Cooperació
Administració actuant: Ajuntament de Sort

4. Cessió d’Aprofitament urbanístic, que correspondrà a l’equivalent econòmic en base a la unitat de parcel·la resultant de l’ordenació.

5. Cessions de sòl destinat a l’ús i domini públic de 1.637 m² sòl, que comprèn:
+ Equipament (clau C): 190 m² sòl
+ Espai lliure (clau D): 530 m² sòl
+ Vialitat (clau A): 1.046 m² sòl

6. Condicions específiques de l’Equipament (clau C):
+ Aplicació d’un programa funcional harmònic amb l’edificació
+ Requeriment de conservació i rehabilitació de l’actual Ubla preexistent
+ Requeriment de conservació de l’evolupant actual en relació al paller contigu a l’Ubla

7. Zona d’aprofitament privat, que correspon a:
Subzona I3/PAU1/Altron: Superfície 1.922 m² sòl

a. Condicions generals de parcel·lació, edificació i ús definits a la Zona de Restauració (Art. 120 Normes subsidiàries de planejament), amb les condicions específiques següents.

b. Condicions específiques de la Subzona I3/PAU1/Altron:
+ Ordenació: Emplaçament de l’edificació dins parcel·la alienada a vial de manera equivalent a l’assenyalada al doc. gràfic 4.1 (Document de desenvolupament de la Proposta)
+ Ocupació màxima de parcel·la en Planta Baixa: 50%
+ Ocupació màxima de parcel·la en subsòl: 75%
+ Espai verd privat lliure d’edificació de parcel·la al subsòl: 25%
+ Sostre edificable màxim: 1.800 m² st.
+ Sostre edificable destinat a Habitatge de Protecció: 20% del Sostre edificable
+ Sostre edificable destinat a Habitatge a Preu concertat: 10% del Sostre edificable
+ Projecte unitari del conjunt en base a Parcel·la única
+ Nombre màxim d’Habitatges: 18
+ Aparcaments: 1,5 places/habitatge

8. Aplicació de les determinacions de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental de 26/3/2010, en relació a:
+ Mesures correctores proposades
+ Mesures de seguiment i supervisió

9. Condicions específiques en relació a abastament d’aigua i xarxa de sanejament i de pluvials:
+ Internalització, de forma proporcional al Sector, del cost global de l’abastament d’aigua
+ Adopció de xarxa separativa (residuals i pluvials), i adequació al PSARU 2005 i RSPS (Decret 130/2003, de 13 de maig)
+ A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals del sector no es connectarà baixants, ni aigües de reg, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic
+ Necessitat de preveure un col·lector de pluvials (que no podrà connectar al col·lector en alta de l’Agència Catalana de l’Aigua, i haurà de conduir-se al riu Pamano)

10. Condicions derivades de l’Informe de 6/11/2009 de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments:

10.1 Condicions d’entorn i d’accessibilitat per a bombers.
+ Condicions d’entorn i accessibilitat per a la intervenció dels bombers definides als Arts. 6, 7 i 11 de l’Annex del Decret 241/1994, de 26 de juliol
+ Condicions per a usos no industrials, derivades de la Secció 5 del Document bàsic Seguretat en cas d’incendi del Reial Decret 341/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions
+ L’amplada útil mínima de pas del vial serà de 3,5 m i restarà lliure d’aparcaments i voreres
+ L’alçada d’evacuació descendent de les edificacions no podran superar en cap cas els 9 m

10.2 Disponibilitat d’hidrants d’extinció d’incendis
Disponibilitat dels hidrants d’extinció d’incendis suficients i d’una xarxa d’abastament d’aigua contra incendis que garanteixi els requeriments establerts en els Articles 1, 2, 3 i 4 de l’Annex del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis

10.3 Franja de protecció respecte de la forest
Les edificacions que afronten amb àrees forestals estan obligades a mantenir una franja perimetral de 25 metres permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb massa forestal aclarida i les branques baixes esporgades, segons l’Article 5 del Decret 241/1994, de 26 de juliol.

10.4 Ubicacions no permeses per a establiments industrials i d’emmagatzematge
Cal considerar les restriccions per a edificacions d’ús industrial i d’emmagatzematge en relació a ubicacions no permeses de sectors d’incendis amb activitats industrials i d’emmagatzematge que determina l’apartat 1 de l’Annex II del reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre.

11. Prescripcions derivades de l’informe de la Diputació de Lleida, Servei de Vies i Obres, emès el 3/2/2011:
a. La línia d’edificació per a les noves construccions s’haurà de situar a 25 metres de l’aresta exterior de la calçada de la carretera LV-5223, tal i com prescriu l’article 40 del Decret legislatiu 2/2009.
b. L’accés del nou vial s’haurà de vincular necessàriament a la nova rotonda circular de diàmetre 28 m. dissenyada pel Servei de Vies i Obres, a l’alçada del pk 5+400. Les obres d’urbanització del PAU 1 hauran de contemplar tots els elements de senyalització vertical i horitzontal congruents amb la cruïlla complexa assenyalada.
c. Els terrenys necessaris per a l’execució de la rotonda circular, en cas que sigui construïda per la Diputació de Lleida, hauran d’ésser posats a disposició d’aquesta administració per part de l’Ajuntament de Sort.

Més informació: Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya
Font: DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, núm. 6550, 29/01/2014 (pdf)