Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte del calendari fiscal corresponent a la taxa de clavegueram per l’exercici 2016

Exposició pública del padró fiscal de la taxa de clavegueram, any 2016

Per Decret d’Alcaldia, de data 25 de novembre de 2016, s’ha aprovat el padró fiscal de la taxa de clavegueram de l’any 2016, i el calendari fiscal de la seva recaptació en voluntària.

S’exposa al públic l’esmentat padró fiscal pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Lleida. Els interessats podran consultar-lo durant l’esmentat termini a l’Ajuntament en hores d’oficina (de dilluns a divendres de 10 hores a 14 hores).

Calendari fiscal de la recaptació en voluntària: el termini d’ingrés en període voluntari serà el comprès entre els dies 25 de novembre de 2016 a 25 de gener de 2017, ambdós inclosos.

El sistema de recaptació en voluntària és a través de les entitats col·laboradores que ha fixat l’Ajuntament, que són les entitats bancàries, que voluntàriament prestin aquest servei.

El pagament dels rebuts no domiciliats es realitzarà mitjançant la presentació, en qualsevol de les entitats col·laboradores (La Caixa) del document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament de Sort. El document cobratori serà tramès per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit a l’Ajuntament. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.

Pagaments domiciliats: aquells contribuents que amb l’antelació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, amb el recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb l’article 127 de la Llei general tributària.

Es recorda la conveniència d’utilitzar la modalitat de domiciliació bancària.

Atès el que disposen els articles 102 de la Llei general tributària i 14 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, es notifica col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la finalització del termini d’exposició pública dels padrons fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de 2 mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat presumptament.

Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sort, 25 de novembre de 2016
Signat: L’alcalde, Raimon Monterde Alberich

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, núm. 4, 05/01/2017 (pdf)

Anuncis

Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Incoació expedients baixa padró d’habitants
Tràmit d’audiència

De conformitat amb el procediment establert en l’article 72 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, es notifica a les persones tot seguit relacionades o als seus representants legals la incoació d’un expedient de baixa del Padró d’Habitants de Sort per no complir les condicions de residència establertes en l’article 54 de l’esmentat Reglament.
No havent-se pogut practicar comunicació individualitzada a les persones relacionades, per mitjà d’aquest anunci se’ls notifica el tràmit d’audiència per tal que presentin les al·legacions que estimin pertinents en el termini de 15 dies a partir del dia següent al de la seva publicació.
Les al·legacions es podran presentar a l’Oficina del Padró d’Habitants de l’Ajuntament.
Complert el termini previst, i previ informe favorable del Consell d’Empadronament, es procedirà a la baixa d’aquells que no hagin manifestat el seu desacord amb el contingut de l’expedient.

Sort, 19 de febrer de 2014
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

Nom Identificador (DNI-NIE-passaport)
Iftene, Dominita X6636213T
Cristurean, Vasile Cristian menor, sense document
Miron, Ana-Maria XB267384
Pozzato, Francesca X9576415C

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, núm. 41, 28/02/2014 (pdf)

Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte de pressupost general exercici 2014 Consell Comarcal del Pallars Sobirà

L’expedient del pressupost general del Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a l’exercici 2014, juntament a les bases d’execució i l’annex de personal, va ser aprovat inicialment pel Ple del Consell en la sessió del dia 20 de desembre de 2013 i ha estat exposat al públic durant el termini legal mitjançant edicte publicat al BOP de Lleida núm. 21, de data 31 de gener de 2013, sense que s’hagi presentat cap al·legació, per la qual cosa cal considerar-lo definitivament aprovat.
Es fa públic el resum per capítols del pressupost general (consulteu a l’enllaç a peu de pàgina), juntament amb la plantilla orgànica del personal i la relació de llocs de treball.
Contra l’aprovació definitiva del pressupost, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, d’acord amb el que disposa l’article 171 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, en el termini de dos mesos comptats des de la publicació d’aquest edicte al BOP.

Sort, 19 de febrer de 2014
El president, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, núm. 37, 24/02/2014 (pdf)

Informació pública

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Edicte d’expedient modificació de crèdits

Es fa pública l’aprovació inicial pel Ple en data 11 de novembre de 2013, de l’expedient de modificació de crèdits número 02/2013, que es concreta en:

1. Concedir suplement de crèdit per transferències entre partides en les aplicacions pressupostàries de despesa que es detallen seguidament:
** veure detall al fitxer pdf a peu de pàgina **

2. Concedir suplement de crèdit amb càrrec a majors ingressos segons el següent detall:
** veure detall al fitxer pdf a peu de pàgina **

S’exposa al públic el contingut d’aquest acord d’aprovació inicial per un termini de 15 dies per tal que es puguin formular les reclamacions que es creguin adients, fent constar expressament que, transcorregut el termini esmentat, si no es presenten reclamacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense més tràmits.

Sort, 3 de febrer de 2014
El president, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, núm. 32, 17/02/2014 (pdf)

Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte de caducitat inscripció padronal estrangers sense residència permanent
Exp. I-2/14. Baixes al Padró d’Habitants

Vist el que es disposa a la Resolució de 28 d’abril de 2005 de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director de Cooperació Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers sense autorització de residència permanent que no siguin renovades cada dos anys, en relació amb l’article 16.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora del règim local, i atès que no s’ha pogut practicar la notificació per correu postal instant els interessats a renovar la inscripció padronal, es fa públic el llistat de les persones amb l’empadronament caducat per no haver estat renovada la inscripció padronal. Les persones relacionades disposen del termini de quinze (15) dies per presentar al·legacions. Cas que no ho facin seran donades de baixa del Padró municipal d’habitants de Sort.

Sort, 10 de febrer de 2014

Visto lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, en relación con el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora del régimen local, y dado que no se ha podido practicar la notificación por correo postal instando a los interesados a renovar la inscripción padronal, se hace público el listado de las personas con el empadronamiento caducado por no haber sido renovada la inscripción padronal. Las personas relacionadas disponen del plazo de quince (15) días para presentar alegaciones. Caso de que no lo hagan serán dadas de baja del Padrón municipal de habitantes de Sort.

Sort, 10 de febrero de 2014
L’Alcalde, Llàtzer Sibís Goset

LLISTAT DE 10.2.2014 DE PERSONES AMB L’EMPADRONAMENT CADUCAT

Nom Identificador (DNI-NIE-passaport)
Casanova Bazurto, Katherin Dayana X9987450E
Vaca Vaca, Luis Fernando menor, sense document

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, núm. 31, 14/02/2014 (pdf)

Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte de modificació ordenances fiscals

Per acord del Ple adoptat en sessió de 16 de desembre de 2013, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la modificació de l’article 7, tarifa, de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, de l’article 6, quota tributària, de l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, de l’article 6, quota tributària, de l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, i de l’article 6, quota tributària, de l’ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (Exp. F-12/13.3).
Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 20 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 20 de gener de 2014
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, núm. 28, 11/02/2014 (pdf)

Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte

Per acord del Ple adoptat en sessió de 16 de desembre de 2013, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la modificació de l’article 7, tarifa, de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius, de l’article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, de l’article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, i de l’article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (Exp. F-12/13.3).
Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 20 de gener de 2014
Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: LA MAÑANA, divendres 7 de febrer del 2013 (pdf)