Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Edicte del calendari fiscal corresponent a la taxa de clavegueram per l’exercici 2016

Exposició pública del padró fiscal de la taxa de clavegueram, any 2016

Per Decret d’Alcaldia, de data 25 de novembre de 2016, s’ha aprovat el padró fiscal de la taxa de clavegueram de l’any 2016, i el calendari fiscal de la seva recaptació en voluntària.

S’exposa al públic l’esmentat padró fiscal pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Lleida. Els interessats podran consultar-lo durant l’esmentat termini a l’Ajuntament en hores d’oficina (de dilluns a divendres de 10 hores a 14 hores).

Calendari fiscal de la recaptació en voluntària: el termini d’ingrés en període voluntari serà el comprès entre els dies 25 de novembre de 2016 a 25 de gener de 2017, ambdós inclosos.

El sistema de recaptació en voluntària és a través de les entitats col·laboradores que ha fixat l’Ajuntament, que són les entitats bancàries, que voluntàriament prestin aquest servei.

El pagament dels rebuts no domiciliats es realitzarà mitjançant la presentació, en qualsevol de les entitats col·laboradores (La Caixa) del document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament de Sort. El document cobratori serà tramès per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit a l’Ajuntament. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.

Pagaments domiciliats: aquells contribuents que amb l’antelació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, amb el recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb l’article 127 de la Llei general tributària.

Es recorda la conveniència d’utilitzar la modalitat de domiciliació bancària.

Atès el que disposen els articles 102 de la Llei general tributària i 14 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, es notifica col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la finalització del termini d’exposició pública dels padrons fiscals. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de 2 mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat presumptament.

Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sort, 25 de novembre de 2016
Signat: L’alcalde, Raimon Monterde Alberich

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, núm. 4, 05/01/2017 (pdf)

Anuncis

Espadaler anuncia al Pallars la simplificació dels plans d’emergència

Seguretat · Interior · Tràmits més senzills per als consistoris · Protecció · Interior pretén reduir costos i tramitació per a la protecció dels petits municipis

El conseller Ramon Espadaler es va reunir amb els alcaldes del Pallars Sobirà (foto: ACN)

El conseller Ramon Espadaler es va reunir amb els alcaldes del Pallars Sobirà (foto: ACN)

El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, va anunciar ahir, en una visita a Sort i Tremp, que Interior simplificarà els tràmits administratius de la planificació en protecció civil, facilitant i fent més àgil l’elaboració, tramitació i registre dels plans d’emergència dels municipis. Aquest canvi, que es durà a terme durant el 2014, facilitarà la prevenció a centenars d’ajuntaments. Espadaler va assegurar que es modificarà el decret sobre planificació municipal perquè els plans d’emergència siguin més senzills, pràctics i fàcils d’elaborar i tramitar.
Així mateix, el conseller va explicar que també es reduirà el temps i els costos de tramitació i registre dels plans d’autoprotecció que han de presentar els organitzadors de les activitats.
Fins a l’any 2013 tots els ajuntaments, independentment de la seua població, tenien l’obligació de redactar un Pla d’Actuació Municipal per a aquells riscos que els afectessin (aigua, neu, foc o vent). Des de l’any passat el departament va crear una plantilla multirisc, més senzilla i pràctica, que permet als municipis amb un sol document estar al dia en matèria de Protecció Civil.
Durant la seua visita al Pallars Sobirà, el conseller Espadaler també va explicar que es modificarà el decret que regula els plans d’autoprotecció que han de presentar els organitzadors d’activitats (carnavals o curses populars) i els titulars d’instal·lacions com gimnasos, sales de concerts o guarderies. El conseller d’Interior va assistir ahir a les juntes de seguretat de Sort i Tremp i es va reunir amb alcaldes dels dos Pallars.
D’altra banda, Ramon Espadaler continuarà durant el dia d’avui el seu recorregut pel Pirineu de Lleida amb una visita a Vielha.

Font: SEGRE, dissabte 1 de març del 2014 (pdf)

Sort acogerá la tercera prueba de la Copa del Mundo de Estilo Libre

Piragüismo · La competición tendrá lugar en el mes de julio

Los alcaldes de Sort y Salt se reunieron con el presidente de la Generalitat (foto: LA MAÑANA)

Los alcaldes de Sort y Salt se reunieron con el presidente de la Generalitat (foto: LA MAÑANA)

La localidad pallaresa de Sort volverá a ser el foco de atención del piragüismo mundial del 7 al 13 de julio, ya que está previsto que acoja la tercera prueba del circuito internacional de la Copa del Mundo 2014 de Estilo Libre que, además de Sort, también acogen los municipios de Millau (Francia), del 25 al 29 de junio, y de Salt (Girona) la segunda prueba, del 30 de junio al 6 de julio.
Cada una de las tres pruebas que compone la Copa del Mundo tendrá su palmarés particular, es decir, no se trata de pruebas eliminatorias a lo largo del circuito, sino que son tres eventos consecutivos.
La participación prevista es de unos 300 palistas procedentes de los cinco continentes con representación de países como Nueva Zelanda, Corea del Sur, Canadá, Australia, Argentina, Francia, España o Eslovaquia, entre otros.
De esta manera, el Ayuntamiento de Sort sigue apostando por la consolidación de la comarca del Pallars Sobirà y del río Noguera Pallaresa, como referentes a nivel mundial en competiciones de piragüismo de aguas bravas y, en concreto, de la modalidad más espectacular de esta disciplina, el estilo libre.
La Copa del Mundo 2014 de Estilo Libre forma parte de un ambicioso proyecto de largo recorrido, promovido por parte del ayuntamiento pallarés, a través del cual, cada año está prevista la celebración de una prueba internacional de alto nivel, donde también se complementan las modalidades de eslálom y descenso, hasta culminar, en 2019, con el Campeonato del Mundo de Estilo Libre. Así pues, el Ayuntamiento de Sort, junto con el consistorio de la localidad gerundense de Salt, trabajan codo a codo en su organización y el pasado martes presentaron conjuntamente al presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, la Copa del Mundo 2014 de Estilo Libre.

Més informació: KayakSort
Font: LA MAÑANA, dissabte 1 de març del 2014 (pdf)

Informació pública

AJUNTAMENT DE SORT
Incoació expedients baixa padró d’habitants
Tràmit d’audiència

De conformitat amb el procediment establert en l’article 72 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, es notifica a les persones tot seguit relacionades o als seus representants legals la incoació d’un expedient de baixa del Padró d’Habitants de Sort per no complir les condicions de residència establertes en l’article 54 de l’esmentat Reglament.
No havent-se pogut practicar comunicació individualitzada a les persones relacionades, per mitjà d’aquest anunci se’ls notifica el tràmit d’audiència per tal que presentin les al·legacions que estimin pertinents en el termini de 15 dies a partir del dia següent al de la seva publicació.
Les al·legacions es podran presentar a l’Oficina del Padró d’Habitants de l’Ajuntament.
Complert el termini previst, i previ informe favorable del Consell d’Empadronament, es procedirà a la baixa d’aquells que no hagin manifestat el seu desacord amb el contingut de l’expedient.

Sort, 19 de febrer de 2014
L’alcalde, Llàtzer Sibís Goset

Nom Identificador (DNI-NIE-passaport)
Iftene, Dominita X6636213T
Cristurean, Vasile Cristian menor, sense document
Miron, Ana-Maria XB267384
Pozzato, Francesca X9576415C

Més informació: Ajuntament de Sort
Font: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, núm. 41, 28/02/2014 (pdf)

El Sobirà demana recursos a Boi Ruiz per a malalts mentals

El conseller, ahir al CAP de Sort amb representants locals (foto: Ajuntament de Sort)

El conseller, ahir al CAP de Sort amb representants locals (foto: Ajuntament de Sort)

Sanitat · Acció social · Aran presenta al conseller el seu projecte per ampliar l’hospital

L’alcalde de Sort i president del Consell del Pallars Sobirà, Llàtzer Sibís, i altres alcaldes de la comarca es van reunir ahir a Sort amb el conseller de Sanitat, Boi Ruiz, a qui van reclamar el suport de la Generalitat per cobrir les necessitats dels malalts mentals que hi ha al Sobirà. El conseller de Sanitat va visitar l’ampliació del CAP de Sort i la nova seu d’emergències per a les ambulàncies del SEM, finançada per la Diputació. Allà, els representants municipals i comarcals van traslladar al conseller la seua petició d’ampliar l’atenció psiquiàtrica, que ara es limita a una visita setmanal al CAP de Sort, amb professionals de l’hospital de Tremp, amb projectes d’integració social. Segons Sibís, Boi Ruiz va mostrar la predisposició del departament, encara que va animar a impulsar una associació de familiars de la vintena de malalts mentals que hi ha a la comarca com a entitat que promogui un espai d’integració i treball. Sibís va indicar que el Consell Comarcal treballarà en aquesta direcció.
D’altra banda, el conseller es va reunir amb el síndic d’Aran, Carlos Barrera, que li va exposar el projecte de les obres de reforma de l’hospital de la Val d’Aran.
Boi Ruiz es va reunir amb Barrera abans de participar en el XIV Simposi Val d’Aran i les primeres jornades farmacèutiques que es van celebrar ahir al parador de Vielha.

Font: SEGRE, diumenge 23 de febrer del 2014 (pdf)

Sort repara el camp de regates per 10.000 euros

Una màquina excavadora resitua les pedres que van ser arrossegades per les riuades (foto: ACN)

Una màquina excavadora resitua les pedres que van ser arrossegades per les riuades (foto: ACN)

Piragüisme · Obres · El canal va quedar danyat per les riuades del passat mes de juny

L’Ajuntament de Sort ha iniciat aquesta setmana les obres de reparació del camp de regates de l’Aigüerola, que va quedar danyat per les riuades del passat mes de juny. Les obres han de reconstruir els espigons que hi ha al riu i que generen els corrents i els onatges necessaris per a la disputa de competicions d’alt nivell de piragüisme.
Amb una retroexcavadora es tornen a col·locar les pedres de manera estratègica per generar aquests moviments de l’aigua. Les riuades de l’estiu passat van envair els espigons amb grava i la força de l’aigua va moure les pedres de lloc. Les obres, que duraran uns deu dies, suposen una inversió d’uns 10.000 euros.
El tram afectat és d’uns 800 metres del riu Noguera Pallaresa al seu pas per Sort. El camp de regates va quedar danyat amb les riuades el passat mes de juny però el consistori no va tenir temps material d’arreglar-lo a causa del desglaç i del cabal del riu, que va impossibilitar que les màquines entressin al curs. Aquesta actuació s’ha pogut fer ara i permetrà organitzar amb garanties les competicions que hi ha programades, en concret la Copa del Món de freestyle i dos Copes d’Espanya, una d’estil lliure i una altra d’eslàlom.
El canal de Ponts, que també va quedar afectat, espera ser reparat.

Font: SEGRE, dijous 20 de febrer del 2014 (pdf)

Sort inicia la recuperación de su Camp de Regates

Obras · Afectado por las inundaciones · Los trabajos de reconstrucción durarán 10 días

El Ayuntamiento de Sort ha iniciado esta semana las obras de recuperación en el Camp de Regates l’Aigüerola deteriorado por las trombas de agua del pasado mes de junio. Las obras tienen que reconstruir los espigones que hay en el río y que generan corrientes y oleadas necesarias para la celebración de competiciones de alto nivel. Con máquinas se vuelven a colocar las piedras de manera estratégica para generar estos movimientos en el agua. Las trombas de agua invadieron los espigones con gravas y la fuerza del agua movió las piedras. Las obras, que durarán unos diez días, consisten en volver a colocar las piedras a determinados lugares estratégicos y limpiar los espigones de grava. Esta obra supone una inversión de unos 10.000 euros.
El tramo de obras son unos 800 metros del río Noguera Pallaresa a su paso por Sort. El Campo de Regatas quedó destruido con las trombas de agua del pasado mes de junio pero el Ayuntamiento no tuvo tiempo material de arreglarlo debido al deshielo. El caudal del río hizo imposible que las máquinas entraran al río.

Font: LA MAÑANA, dijous 20 de febrer del 2014 (pdf)